“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Установчими зборами

Всеукраїнської громадської організації

“Федерація кунгфу України”

Протокол №1 від 20 вересня 2008 року

СТАТУТ

Всеукраїнської громадської організації

“Федерація кунгфу України”

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Всеукраїнська громадська організація “Федерація кунгфу України” (східних воїнських мистецтв) - надалi Організація – є всеукраїнською громадською організацією, створеною відповідно до Закону України "Про об’єднання громадян", діє на основі добровільності, законності, спільності інтересів і рівності прав її членів, гласності та самоврядування і не передбачає одержання прибутку від своєї діяльності.

1.2. У своїй діяльності Організація керується Конституцією України, чинним законодавством України, а також цим Статутом.

1.3. Діяльність Організації поширюється на територію України.

1.4. Для виконання статутних завдань Організація співпрацює з органами державної влади та управління, з фізичними та юридичними особами, іншими громадськими організаціями з питань передбаченими цим Статутом.

1.5. Повна назва Організації українською мовою: Всеукраїнська громадська організація “Федерація кунгфу України”. Скорочена назва Організації українською мовою: ВГО “Федерація кунгфу України“.

1.6. Юридична адреса Організації: 02183, м. Київ, вул. Кибальчича 11-В.

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

2.1. Метою діяльності Організації є задоволення, захист та реалізація членами Організації своїх прав і свобод.

2.2. Для досягнення поставленої мети Організація у порядку, встановленому чинним законодавством, здійснює  в наступних напрямках:

 • сприяння програмам розвитку охорони здоров’я, масової фізичної культури, спорту і туризму;

 • сприяння розвитку кунгфу, підвищенню ролі фізичної культури та спорту у всебічному і гармонійному розвитку особи, зміцненню здоров’я, формуванню здорового способу життя;

 • розвиток і зміцнення зв’язків з іншими федераціями, асоціаціями, об’єднаннями, сприяння активній діяльності своїх представників у спортивних організаціях і об’єднаннях;

 • сприяння затвердженню кунгфу, як виду спорту, згідно діючого законодавства України;

 • сприяння правовому і соціальному захисту спортсменів, тренерів та інших фахівців, турбота про ветеранів спорту (членів Організації);

 • пропаганда та популяризація кунгфу серед населення;

 • сприяння розвитку та зміцненню матеріально-технічної бази кунгфу;

 • сприяння проведенню оцінки перспектив розвитку кунгфу в Україні;

 • сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих програм, що спрямовані на підвищення ролі фізичної культури та спорту у всебічному і гармонійному розвитку особи, зміцнення здоров’я, формування здорового способу життя населення України;

 • участь у налагодженні довгострокових зв’язків з іншими організаціями та юридичними особами для співпраці, спрямованої на розвиток кунгфу в Україні;

 • участь в організації конференцій, семінарів, зустрічей, конкурсів; і т.д., з питань, що становлять коло інтересів Організації;

 • здійснення необхідної господарської та іншої комерційної діяльності шляхом створення госпрозрахункових установ, організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств у порядку, встановленому законодавством.

2.3. З метою здійснення діяльності Організація в установленому порядку має право:

2.3.1. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів;

2.3.2. утворювати, відповідно до законодавства України, свої місцеві осередки;

2.3.3. об'єднуватися у спілки, асоціації та інші об'єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу, створювати спеціальні фонди;

2.3.4. провадити культурну та роз’яснювальну  діяльність, направлену на розвиток свідомості у громадян України стосовно ролі спорту в житті людини;

2.3.5. сприяння в організації безкоштовного навчання громадян кунгфу;

2.3.6. брати участь у суспільній діяльності, проводить масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);

2.3.7. ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу у їх створенні;

2.3.8. одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети та завдань;

2.3.9. вносити відповідні пропозиції до органів державної влади та управління з питань діяльності Організації;

2.3.10. обмінюватися інформацією та спеціалістами з іншими організаціями;

2.3.11. популяризувати своє ім'я, назву, символіку;

2.3.12. підтримувати контакти з об’єднаннями громадян, укладати відповідні угоди та брати участь у заходах з питань діяльності Організації;

2.3.13. розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та мету;

2.3.14. засновувати засоби масової інформації;

2.3.15. укладати будь-які правочини цивільно-правового характеру, набувати майнові та немайнові права;

2.3.16. одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації.

 

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ

 

3.1. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

3.2. Організація має відокремлене майно, самостійний баланс, інші рахунки в установах банків, печатку та штампи зі своїм найменуванням; може мати бланки, символіку та іншу атрибутику, зразки яких затверджуються Президією Організації. Символіка реєструється в установленому законом порядку.

3.3. Місцеві осередки Організації повинні легалізувати свою діяльність у відповідності з вимогами законодавства України і здійснювати свою діяльність відповідно до Положень, які затверджуються Президією Організації.

3.4. Місцеві осередки Організації можуть набувати статусу юридичної особи за умови їх реєстрації відповідно до законодавства. Без статусу юридичної особи – місцеві осередки Організації легалізують свою діяльність шляхом повідомлення про заснування. Вони діють на підставі своїх положень, які приймаються їх вищим керівним органом та затверджуються Президією Організації. Положення не повинно суперечити Статуту Організації.

 

4. МАЙНО ТА КОШТИ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

4.1. Організація може мати у власності рухоме та нерухоме майно, транспортні засоби, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, набуте на законних підставах та необхідне для здійснення його статутної діяльності. Організація має право здійснювати щодо свого майна та коштів будь-які угоди, що не суперечать його статутним завданням та чинному законодавству України.

4.2. Джерелами формування майна та коштів Організації є:

4.2.1. безповоротна фінансова допомога та безоплатно надані товари, в т.ч. гуманітарна допомога, від фізичних та юридичних осіб, міжнародних організацій;

4.2.2. пасивні доходи відповідно до законодавства;

4.2.3. дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються таким неприбутковим організаціям;

4.2.4. надходження від підприємств, організацій, які перебувають у власності Організації;

4.2.5. членські внески.

4.3. Джерелом формування майна та коштів Організації не можуть бути кредити.

4.4. Кошти та інше майно Організації використовуються відповідно до чинного законодавства на втілення у життя статутних положень і напрямків діяльності Організації, на організаційно-господарські витрати та на утримання штатного апарату Президії. Майно Організації не може бути предметом застави.

4.5. Право власності на кошти та майно Організації реалізують Загальні збори Організації в порядку, передбаченому законодавством України та цим Статутом. Окремі функції щодо використання та розпорядження майном покладаються Президією Організації на створювані нею органи, або посадових осіб. Надходження Організації від фінансової діяльності спрямовуються виключно на статутну діяльність і забезпечення господарської діяльності.

4.6. Організація відповідає за своїми зобов'язаннями всім майном, на яке, згідно з чинним законодавством України, може бути звернено стягнення.

4.7. Засновники Організації та її члени не несуть відповідальності за зобов'язаннями Організації, як і Організація не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновників та членів Організації, крім випадків передбачених законодавством.

4.8. З метою виконання статутних завдань і цілей Організація може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством.

 

 

5. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

 

5.1. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які досягли 18 років,  які підтримують мету та завдання Організації та приймають участь у їх реалізації.

Засновники Організації є її членами.

5.2. Прийняття у члени Організації здійснюється Президією Організації за умови:

- визнання положень Статуту Організації;

- визнання мети діяльності та завдань Організації;

- сприяння діяльності Організації.

Прийняття у члени Організації здійснюється на підставі письмової заяви, поданої до Президії Організації.

5.3. Члени Організації мають право:

- брати участь у всіх заходах, що здійснюються Організацією;

- вносити пропозиції до всіх органів Організації з питань, пов’язаних з її діяльністю;

- обирати та бути обраними до всіх органів управління Організації;

- отримувати інформацію про діяльність Організації з питань використання внесених ними коштів і матеріальних цінностей;

- користуватись послугами та пільгами, які може надати Організація;

- звертатись у керівні органу Організації для отримання фінансової та іншої допомоги для здійснення своїх проектів;

- вільно вступати до Організації і вибувати з неї.

5.4. Члени Організації зобов’язані:

- сприяти виконанню мети і завдань Організації;

- дотримуватись вимог Статуту та інших документів Організації, рішень органів управління Організації;

- брати активну участь у діяльності Організації;

- матеріально підтримувати діяльність Організації та її окремих членів, що звернулись за такою підтримкою, згідно з рішеннями, що приймаються Президією;

- сплачувати членські внески.

5.5. Членство в Організації припиняється у випадках:

- виходу із Організації за власним бажанням;

- виключення з Організації.

5.6. Члени Організації, які систематично не виконують або безвідповідально відносяться до виконання своїх обов’язків або своїми діями завдають шкоди репутації Організації, її фінансовому стану можуть бути виключені з числа членів Організації за рішенням Президії. Рішення про виключення приймається простою більшістю голосів членів Президії. У разі виключення або виходу особи з числа членів Організації сплачені членські внески не підлягають поверненню.

5.7. Всі інші питання, пов’язані з членством в Організації, регулюються Положенням про членство, яке затверджується Президією.

 

6. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

6.1. Вищим органом управління Організації є Загальні Збори, які скликаються Президією не рідше одного разу на рік. Загальні збори є правомочними, коли на них присутні більшість членів Організації. Рішення приймаються більшістю голосів, за виключенням питань про зміни та доповнення до Статуту Організації, затвердження напрямків діяльності, ліквідації та реорганізації Організації, де за таке рішення повинно проголосувати 3/4 присутніх членів Організації.

6.2. Позачергові Загальні Збори скликаються на вимогу 3/4 членів Організації, Президії чи Ревізійної комісії.

6.3. До компетенції Загальних Зборів Організації належить:

6.3.1. визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження його програм, планів та звітів про їх виконання, згідно з чинним законодавством;

6.3.2. затвердження Статуту та внесення змін і доповнень до нього;

6.3.3. обрання та відкликання Президента Організації, Віце-президента, членів Президії Організації, терміном на три роки;

6.3.4. обрання та відкликання Голови Ревізійної комісії, членів Ревізійної комісії терміном на три роки, затвердження Положення про Ревізійну комісію;

6.3.5. реалізація права власності на кошти та майно Організації;

6.3.6. затвердження звітів Президії, Президента Організації, заслуховування звітів і висновків Ревізійної комісії щодо контролю за цільовим використанням коштів та майна Організації;

6.3.7. затвердження рішень Президента Організації, прийнятих у межах окремо делегованих йому повноважень;

6.3.8. прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію Організації і вжиття пов'язаних із цим заходів;

6.3.9. затвердження Положення про вступ нових членів до Організації та вихід з неї, та про порядок сплати вступних та членських внесків;

6.3.10. затвердження Положення про Президію Організації.

6.4. Загальні Збори Організації мають право, у встановленому порядку, прийняти рішення про передачу частини своїх повноважень іншому органу або посадовій особі Організації.

6.5. Рішення Загальних Зборів Організації про реорганізацію чи ліквідацію, а також про внесення змін до Статуту Організації приймаються 3/4 голосів присутніх членів, рішення з інших питань приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Організації.

6.6. Керівним органом на період між Загальними Зборами є Президія, яка проводить свої засідання не менше одного разу в три місяці. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні 2/3 членів Президії. Рішення приймається більшістю голосів присутніх.

6.7. До повноважень Президії належить:

6.7.1. скликання Зборів Організації, визначення шляхів реалізації їх рішень;

6.7.2. реалізація рішень Загальних Зборів про утворення та ліквідацію підприємств, госпрозрахункових установ, організацій.

6.7.3. реалізація рішень Загальних Зборів про створення, реорганізацією та ліквідацією місцевих осередків Організації, затвердження положень про місцеві осередки Організації, призначення та звільнення їх керівників;

6.7.4. визначення, у порядку передбаченими законодавством, умов оплати праці осіб, що перебувають із фондом у трудових відносинах;

6.7.5. реалізація рішень Загальних Зборів про порядок здійснення окремих напрямків  діяльності, встановлення персональних стипендій, пенсій та грантів, інших постійних витрат;

6.7.6. затвердження зразків печаток, бланків, штампів, символіки, положення та опису про них;

6.7.7. прийняття рішень про вступ нових членів до Організації та вихід з неї;

6.7.8. затвердження Положень про місцеві осередки;

6.7.9. затвердження внутрішніх документів Організації, визначення його організаційної структури;

6.7.10. вирішення будь-яких інших питань, щодо діяльності Організації, які не належать до компетенції Загальних зборів;

6.7.11. вирішення інших питань по виконанню завдань Організації, що не суперечить чинному законодавству.

6.8. Члени Президії Організації, крім Президента та Віце-президента, не одержують заробітну плату за свою працю в цьому органі. Витрати, обумовлені виконанням статутних обов'язків у цих органах, можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Організації за рішенням Президії.

6.9. Керівництво поточною діяльністю Організації здійснює Президент Організації, який є вищою посадовою особою Організації, підзвітним Загальним зборам Організації і несе відповідальність перед ними за реалізацію мети та завдань Організації. Президент Організації обирається Загальними Зборами Організації терміном на три роки. Президент за посадою очолює Президію.

6.10. Президент очолює Організацію, без довіреності діє від імені Організації, представляє Організацію у відносинах із юридичними та фізичними особами, в тому числі з органами державної влади та місцевого самоврядування, відкриває рахунки в банках, має право підпису на банківських, фінансових, господарських та інших документах. Керівництво Організацією на час відсутності Президента покладається на Віце-президента.

6.11. До компетенції Президента Організації належить:

6.11.1. організація підготовки та виконання рішень Загальних Зборів Організації;

6.11.2. видання наказів та розпоряджень у межах своєї компетенції;

6.11.3. прийняття на роботу та звільнення з роботи штатних працівників Організації;

6.11.4. укладення договорів та інших угод із юридичними та фізичними особами;

6.11.5. виконання інших функцій, в межах його компетенції.

6.12. Контроль за виконанням цього Статуту, рішень Загальних Зборів Організації, дотримання статутних положень посадовими особами Організації, його структурними підрозділами, фінансово-господарською діяльністю Організації, здійснюється Ревізійною комісією, яка обирається Загальними Зборами Організації і їм підзвітна.

6.13. Порядок діяльності Ревізійної комісії визначається Положенням про Ревізійну комісію, яке затверджується Загальними Зборами Організації.

6.14. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним Зборам Організації.

6.15. Члени Ревізійної комісії вправі брати участь у засіданнях Загальних Зборів Організації з правом дорадчого голосу.

6.16. Ревізійна комісія може вимагати позачергового скликання Загальних Зборів Організації у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Організації або виявлення зловживань, вчинених службовими або посадовими особами Організації.

 

7. ПОРЯДОК ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ

 

7.1. Організація обліковує на окремих банківських рахунках кошти для господарської та статутної діяльності як у національній, так і в іноземній валютах у відповідності до порядку, встановленому Національним банком України.

7.2. Організація здійснює облік результатів своєї діяльності, веде оперативний, бухгалтерський облік і статистичну звітність відповідно до чинного законодавства України.

7.3. Організація забезпечує вільний доступ до своїх звітів, документів про господарську та фінансову діяльність.

7.4. Організація проводить оприлюднення повних звітів про джерела залучення коштів (майна) для здійснення статутної діяльності та про напрями їх використання, а також надає такі звіти будь-якому учаснику Організації за запитом останнього.

 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

8.1. Зміни та доповнення до цього Статуту приймаються і затверджуються Загальними Зборами членів Організації. За них повинні проголосувати 3/4 присутніх членів на Загальних Зборах Організації.

8.2. Зміни, що сталися в статутних документах, підлягають обов’язковій реєстрації.

 

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

9.1. Припинення діяльності Організації може бути здійснене шляхом реорганізації (злиття, приєднання, виділення) або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

9.2. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Загальних Зборів, якщо за них проголосувало не менше 3/4 присутніх членів.

9.3. Реорганізація Організації здійснюється у вигляді злиття, приєднання або виділення. При ухваленні  рішення про реорганізацію вирішується питання про правонаступників Організації. Організація не може бути реорганізована в юридичну особу, метою якої є отримання прибутку.

9.4. Ліквідація Організації може здійснюватись за рішенням Загальних Зборів, якщо за нього проголосувало не менше 3/4 присутніх на зборах членів, або за рішенням суду, у випадках, передбачених законодавством. Ліквідаційна комісія утворюється за рішенням органу, який прийняв рішення про ліквідацію Організації.

9.5. При ліквідації Організації ліквідовується заборгованість перед державними та суспільними організаціями, а також приватними особами.

9.6. Кошти та інше майно Організації, в тому числі в разі її ліквідації, не може розподілятися між її членами, та передається іншій організації відповідного виду або спрямовується в доход держави.

9.7. Організація втрачає статус юридичної особи і припиняє свою діяльність з моменту внесення запису про припинення її діяльності до Єдиного державного реєстру.

© 2015 Федерація кунгфу України та Федерація ушу/гунфу та цігун України м. Київ вул. Кибальчича 11-в 

тел. +38(044) 512- 86-62

факс. +38(044) 510-95-90 

         +38(097) 085-53-03

ПРОМО     TV    СЕМІНАРИ     РЕТРО     

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now